VIDEREGÅENDE ARKITEKTUR

ARKITEKTMODELL WORKSHOP

Tilbud rettet mot videregående skole.

PRAKTISK MATTEMATIKK - PROSESS OG IDE - MODELLVERKSTED

DEL 1: FORMIDLING OG INNFØRING
Møtet med samtidskunsten og Nils Aas’ kunstnerskap gir et spekter av muligheter! Workshopen starter med en dialogbasert kort omvisning om materialer, retninger innen kunst og estetiske virkemidler. Det direkte møtet med originalkunst og galleri styrker opplevelsen og forståelsen av det praktiske arbeidet.

DEL 2: VERKSTED
Elevene vil få en innføring i prosjekt og skal gruppevis finne løsninger i det praktiske arbeidet. Workshopen består av utforming av arkitektmodell, og avsluttes ved at elevene gruppevis presenterer sin modell med en muntlig innholdsbeskrivelse.


Vi legger til rette for opplevelsen av å mestre, og vil tilby en aktiv og positiv dag!

Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka
Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka
Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka
Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka
Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka
Studentarbeid 2020 Tema: Alfabetarkitektur og Y-blokka

ALFABETARKITEKTUR
Arkitekturmodell verksted 2020

Av flere grunner valgte vi høsten 2020 å ta tak i skrift som tema i dette verkstedet for VGS.

 • Nils Aas fikk en forståelse for det abstrakte formspråket gjennom sitt første studie, reklamelinja ved Statens håndverk – og kunstindustriskole (1954-1958), noe som også ble en stor del av hans kunstnervirke videre.
 • Skrift er både konkret og abstrakt, og derfor godt egnet som en innledning til å forstå abstraksjon.
 • Y-blokka av arkitekt Erling Viksjø med alt sitt kunstneriske innhold rives i 2020.

Elevene arbeidet i mindre grupper, og fikk utdelt hver sin bokstav. De arbeidet med stilisering og skisset frem formvariasjoner av sin bokstav, før de tegnet det ut i målestokk.

Modellene ble laget i sort leire, da vi ønsket et prosjekt som åpnet for et så fritt formspråk som mulig. Vi brukte plateteknikk og kjevle for å lage vegger, «togskinner» for å få jevn tykkelse på leiren, for å likevel holde det stramt og stilisert.

En del av målet for dette verkstedet er også å gi elevene et fysisk forhold til, og god forståelse for bruk av målestokk. Alle modellene er i målestokk 1:40 innenfor en gitt grunnflate. Målestokken legger grunnlaget for valg videre i prosessen, som takhøyde, avstand mellom vegger, høyde og størrelse på inngang, vinduer etc.

Avslutningsvis fikk elevene i oppgave å gi sin modell en utsmykning på den ene veggen, inspirert av Picasso og Nesjar sin utsmykning på den tidligere Y-blokka (Regjeringskvartalet, Oslo).

Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre
Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre
Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre
Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre
Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre
Studentarbeid 2018 Tema: Uterom i tre

PRAKTISK INFORMASJON VIDEREGÅENDE


Våre generelle mål i formidling av kunst, er å fremme en bevisstgjøring av seg selv som betrakter, få erfaring med å utrykke hva man ser både gjennom ord og hender og gi en positiv opplevelse av møte med kunst.


I formidlingen til VGS retter vi oss bevisst mot å styrke forholdet mellom teori og praksis. Dette gjelder både den muntlige øvelsen som ligger i dialogen mellom formidler og elev, og i den praktiske delen. I «Arkitektmodell workshop" tilbyr vi en dag med tverrfaglig innhold.

____________

ARKITEKTMODELL WORKSHOP
Innhold:
Omvisning inne i Kunstverkstedet, undervisning og elevproduksjon i verkstedet.
Tidsbruk:
HEL SKOLEDAG, lunsj 30 min. Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall:
Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for pristilbud.

____________

Kompetansemål anvendt i utviklingen av prosjektet:

Kompetansemål fra Design og arkitektur Vg1

 • Kartlegge behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løsninger i ei design- og arkitekturoppgave.
 • utforske egenskaper og muligheter ved form, materiale og teknikker ut fra kravspesifikasjon og grunngitte valg.
 • Utarbeide en presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løsninger på et tenkt oppdrag.
 • Bygge enkle arkitekturmodeller i målestokk for å synliggjøre rom, form og proporsjoner

Kompetansemål fra Design og arkitektur Vg2

 • Kartlegge utfordringer og muligheter knyttet til brukergrupper og bærekraft innen design- og arkitekturprosjekt.
 • Bruke analoge og digitale verktøy i innhenting og strukturering av informasjons- og inspirasjonsmateriale.
 • Utforske egenskaper, kvaliteter og muligheter ved materialene og bruke kunnskapen i eige arbeid med design og arkitektur.
 • Bruke ulike metoder for kreativ idéutvikling
 • Kjenne til fasene i en designprosess og bruke arbeidsformer og metoder som er i tråd med hvordan designere og arkitekter jobber.
 • Utforme modeller der hensynet til plassering, omgivelser og miljø er sikre.
 • Visualisere og kommunisere ulike ideer ved hjelp av frihåndstegning, modeller, prototyper og digitale verktøy.
 • Bruke fagbegrep i vurdering av eige arbeid og i presentasjoner.

Kompetansemål fra Design og håndverk Vg1:

 • Bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kollegergjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trendervelge å bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
 • Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkterbruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
 • Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Kompetansemål fra Interiør og utstillingsdesign Vg2:

 • Bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets artbruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt romtegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjon.

Kompetansemål Norsk Vg1 og Vg2

 • Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner.
 • Bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner