VIDEREGÅENDE ARKITEKTUR

ARKITEKTMODELL WORKSHOP

Tilbud rettet mot videregående skole.

Prosjektet består av en dialogbasert omvisning og visning av Nils Aas Kunstverksteds unike lokaler. Dette videreføres inn i en praktisk del på verkstedet, med «Arkitektmodell workshop». Formidlingen knyttes opp mot ulike kompetansemål for å tilby elevene og skolen en dag med faglig relevant innhold. Samtidig jobber vi innenfor andre rammer og legger vekt på våre kvaliteter som kunstinstitusjon og kunstformidlere.

Formidling og workshop
Møtet med originalkunst og Nils Aas’ kunstnerskap gir et spekter av muligheter. Det legges opp til en dialogbasert omvisning om materialer, retninger innen kunst og estetiske virkemidler. Det direkte møtet med originalkunst og galleri styrker opplevelsen og forståelsen av det praktiske arbeidet.

Elevene vil få en innføring i prosjekt og skal gruppevis finne løsninger i det praktiske arbeidet. Workshopen består av utforming av arkitektmodell. Workshopen avsluttes ved at elevene gruppevis presenterer sin modell med en muntlig innholdsbeskrivelse.
Vi legger til rette for opplevelsen av å mestre, og vil tilby en aktiv og positiv dag.

Tilbudets målsetninger
Våre generelle mål i formidling av kunst, er å fremme en bevisstgjøring av seg selv som betrakter, få erfaring med å utrykke hva man ser både gjennom ord og hender og gi en positiv opplevelse av møte med kunst.
I formidlingen til VGS retter vi oss bevisst mot å styrke forholdet mellom teori og praksis. Dette gjelder både den muntlige øvelsen som ligger i dialogen mellom formidler og elev, og i den praktiske delen. I «Arkitektmodell workshop" tilbyr vi en dag med tverrfaglig innhold.

PRAKTISK INFORMASJON VIDEREGÅENDE

ARKITEKTMODELL WORKSHOP
Innhold:
Omvisning inne i Kunstverkstedet, undervisning og elevproduksjon i verkstedet.
Tidsbruk:
Ordinært 5 t. inkl. lunsj 30 min. Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall:
Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser:
Ordinært opplegg, to formidlere med max 30 elever kr. 6 500,- + materialkostnad på kr. 30,- pr. elev.Mindre gruppe, en formidler med max 15 elever kr. 5 000,- + materialkostnad på kr. 30,- pr. elev.

Kompetansemål anvendt i utviklingen av prosjektet:
Kompetansemål fra Design og arkitektur Vg1

• kartlegge behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løsninger i ei design- og arkitekturoppgave
• utforske egenskaper og muligheter ved form, materiale og teknikker ut fra kravspesifikasjon og grunngitte valg
• utarbeide en presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løsninger på et tenkt oppdrag
• bygge enkle arkitekturmodeller i målestokk for å synliggjøre rom, form og proporsjoner
Kompetansemål fra Design og arkitektur Vg2
• kartlegge utfordringer og muligheter knyttet til brukergrupper og bærekraft innen design- og arkitekturprosjekt
• bruke analoge og digitale verktøy i innhenting og strukturering av informasjons- og inspirasjonsmateriale
• utforske egenskaper, kvaliteter og muligheter ved materialene og bruke kunnskapen i eige arbeid med design og arkitektur
• bruke ulike metoder for kreativ idéutvikling
• visualisere og kommunisere ulike ideer ved hjelp av frihandstegning, modeller, prototyper og digitale verktøy
• kjenne til fasene i en designprosess og bruke arbeidsformer og metoder som er i tråd med hvordan designere og arkitekter jobbar
• utforme modeller der hensynet til plassering, omgivelser og miljø er sikra
• bruke fagomgrep i vurdering av eige arbeid og i presentasjoner

Kompetansemål fra Design og håndverk Vg1:

bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kollegergjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trendervelge å bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkterbruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

  • Kompetansemål fra Interiør og utstillingsdesign Vg2:
    bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets artbruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt romtegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjon

Kompetansemål Norsk Vg1 og Vg2
• lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
• bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
• mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner