PAPIRSKULPTUR WORKSHOP

Tilbud rettet mot videregående skole.

Prosjektet består av en dialogbasert omvisning på Nils Aas Kunstverksted, med fokus på den permanente installasjonen av Nils Aas. Dette videreføres inn i en praktisk del på verkstedet, med «Papirskulptur». Formidlingen knyttes opp mot ulike kompetansemål for å tilby elevene og skolen en dag med faglig relevant innhold. Samtidig jobber vi innenfor andre rammer og legger vekt på våre kvaliteter som kunstinstitusjon og kunstformidlere.

Formidling og workshop
Møtet med originalkunst og Nils Aas’ kunstnerskap gir et spekter av muligheter. I dette prosjektet tas det i bruk spesifikke deler av Nils Aas sin produksjon som består av papirskulptur.
Det legges i tillegg opp til en dialogbasert omvisning om materialer, retninger innen kunst og estetiske virkemidler. Det direkte møtet med originalkunst og galleri styrker opplevelsen og forståelsen av det praktiske arbeidet. Elevene vil få en innføring i de tekniske utfordringene med papir som materiale for skulptur. Elevene skal eksperimentere med uttrykk, form og teknikk og bli kjent med papir som tredimensjonalt materiale, og gjennom dette lage hver sin papirskulptur. Dagen avsluttes med en liten felles utstilling av skulpturene.
Vi legger til rette for opplevelsen av å mestre, og vil tilby en aktiv og positiv dag.


Elevarbeid papirskulptur 2017
Elevarbeid papirskulptur 2017
Elevarbeid papirskulptur 2017
Elevarbeid papirskulptur 2017
Elevarbeid papirskulptur 2017
Elevarbeid papirskulptur 2017

PRAKTISK INFORMASJON

PAPIRSKULPTUR WORKSHOP
Innhold:
Omvisning inne i Kunstverkstedet, undervisning og elevproduksjon i verkstedet.
Tidsbruk: Ordinært 5 t. inkl. lunsj 30 min. Evt. etter ønske fra skolen.Elevantall: Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for pristilbud.

Kompetansemål anvendt i utviklingen av prosjektet, flere fagområder:

Kompetansemål fra Design og håndverk Vg1:
• bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger
• gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender
• velge å bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
• bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
• bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
• eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Kompetansemål fra Interiør og utstillingsdesign Vg2:
• bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets art
• bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt rom
• tegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjonKompetansemål fra Design og arkitektur Vg1
• kartlegge behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løsninger i en design- og arkitekturoppgave
• utforske egenskaper og muligheter ved form, materiale og teknikker ut fra kravspesifikasjon og grunngitte valg
• bruke formålsrettet materiale og teknikker i eige arbeid med designprototyper og diskutere kvalitet og utføringKompetansemål fra Design og arkitektur Vg2• bruke analoge og digitale verktøy i innhenting og strukturering av informasjons- og inspirasjonsmateriale
• utforske egenskaper, kvaliteter og muligheter ved materialene og bruke kunnskapen i eget arbeid med design og arkitektur
• bruke ulike metoder for kreativ idéutvikling
• visualisere og kommunisere ulike ideer ved hjelp av frihandsteikning, modeller, prototyper og digitale verktøy
• bruke fagomgrep i vurdering av eige arbeid og i presentasjoner

Kompetansemål Norsk Vg1 og Vg2

• lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
• bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
• mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner